Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden :

De website garagevandenbranden wordt u aangeboden door garage van den branden BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd op de matenstraat 197 2845 Niel, ingeschreven in het handelsregister te Antwerpen onder het nummer BE0411102727.

Garage van den branden bvba hanteert twee types van algemene voorwaarden, namelijk :

 1. De algemene verkoop- en garantievoorwaarden voor voertuigen en aanhorigheden (klassieke verkoop)
 2. De algemene verkoop- en garantievoorwaarden voor verkoop op afstand van voertuigen. Verkoop op afstand impliceert dat partijen uitsluitend gebruik maken van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt afgesloten, dus zonder enige gelijktijdige aanwezigheid van handelaar en consument. (verkoop op afstand)

1) De algemene verkoop- en garantievoorwaarden voor voertuigen en aanhorigheden (klassieke verkoop)

 

 1.     1.Toepasselijke bepalingen

De verkoopovereenkomst wordt door de wet beheerst, door  de bijzondere bepalingen op de voorzijde en door onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van de beschrijving van het voertuig, waarvan de koper erkent kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden.

 1.     2.Financiering

In geval de koper beroep doet op een financiering dient deze de verkoper hiervan in te lichten en  zal deze hiervan op de bestelbon melding maken. Indien de financiering niet wordt verkregen, wordt de koop geacht niet te hebben bestaan en heeft de koper recht op terugbetaling van het eventueel betaalde voorschot onder de volgende voorwaarden:

de koper dient de verkoper per aangetekende brief binnen de 7 dagen na de ondertekening van de bestelbon in   kennis te stellen van de weigering van de financiering;

het geschreven bewijs van deze weigering zal binnen de maand vanaf de ondertekening van de bestelbon aan de verkoper overgemaakt worden.

In dat geval zal het voorschot onmiddellijk aan de koper worden terugbetaald. Indien het bewijs niet wordt overgemaakt binnen de hierboven vermelde termijn heeft de verkoper recht op de vergoeding voorzien in artikel 3, alinea 4 hieronder

 1.     3.Leveringsdatum

De leveringstermijn is minimaal twee weken.  De verkoper zal in de mate van het mogelijke de uiterste leveringsdatum  vermelden op de bestelbon. Behoudens onvoorziene omstandigheden wordt deze nageleefd, met een maximale afwijking van 50 % van de voorziene leveringstermijn vanaf de dag na ondertekening van de bestelbon.

Indien de verkoper het voertuig niet levert op de overeengekomen datum of indien de koper weigert het voertuig op deze datum in ontvangst te nemen tegen volledige betaling zal de benadeelde partij de andere aangetekend in gebreke stellen met het verzoek haar verplichtingen binnen de vijftien dagen vanaf de verzending van deze brief na te komen. Bij gebrek aan voldoening mag de benadeelde partij bij aangetekende brief ofwel de uitvoering van de overeenkomst eisen, ofwel de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden beschouwen. In geval van ontbinding van de verkoop zal de benadeelde partij recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 5 % van de overeengekomen prijs, met een minimum van €250,00. In het kader van een verkoop met BTW over de marge gebeurt de berekening van 5 % op het bedrag BTW over de marge inbegrepen. Vanaf de betekeningen van de ontbinding van de verkoop kan de verkoper over het voertuig beschikken ten voordele van een derde en kan de koper zich tot een andere verkoper wenden.

 1. Plaats van Levering

De levering van het voertuig vindt plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders bepaald.

 1. Garantie voor verkoop aan privé-personen (consumenten)

5.1 De bepalingen van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken of, indien de koper een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkopen van consumptiegoederen aan consumenten, geven wettelijke rechten aan de koper. Huidige garantie laat die rechten onverlet. De verkoper zoals op de bestelbon geïdentificeerd is enkel aansprakelijk voor de garantie, behoudens fabrieksgarantie. Deze is enkel van toepassing, onverminderd de bepalingen van artikel 5.6 hierna, indien het gebrek zich heeft voorgedaan op het grondgebied van de Europese Unie, met inbegrip van Zwitserland en de prinsdommen van Andorra, Liechtenstein of Monaco en indien het voertuig zich op Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik waarop de koper de tussenkomst eist van de verkoper in toepassing van de garantie. De huidige garantie wordt enkel afgesloten in het voordeel van de koper en is niet overdraagbaar.

5.2 De verkoper garandeert dat het voertuig in overeenstemming met de bestelling en gebruiksklaar is.

5.3 De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de levering het bestaan heeft gekend of had kunnen kennen, worden bij afwezigheid van protest van de koper beschouwd als zijnde aanvaard, enkel door het feit van de levering

5.4 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen dat, behoudens geschreven vermelding op de voorzijde van de bestelbon waarbij een langere garantieperiode aan de koper wordt toegekend, de tussenkomst van de verkoper voor wat de garantie betreft voor tweedehands en reeds ingeschreven voertuigen, beperkt is tot een duur van 12 maanden vanaf de levering. Voor nieuwe voertuigen en nog niet ingeschreven voertuigen bedraagt de garantietermijn 24 maanden vanaf levering. Voor elk verborgen gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden na de levering wordt de herstelling of de vervanging van het voertuig gedekt door volgende garantie: de koper heeft het recht van de verkoper de herstelling van het voertuig te eisen, tenzij een dergelijke herstelling technisch gezien onmogelijk zou zijn of buiten verhouding zou blijken ten opzichte van de waarde van het voertuig en de ernst van het gebrek, rekening houdende met de waardevermindering van de wagen in functie van het gebruik en de duurtijd ervan, en van de door de koper gemaakte km. Elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden vanaf de levering wordt, behoudens bewijs van het tegendeel door de verkoper, geacht reeds bestaan te hebben op het ogenblik van de levering. Na het verstrijken van deze eerste periode van zes maanden behoudt de koper zijn rechten op dezelfde garantie indien hij aantoont dat de verborgen gebreken die zich manifesteerden voor de garantie reeds op het tijdstip van de levering bestonden. In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.

5.5 Elke herstelling moet verricht worden binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper.

5.6 De onder garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper of in een door hem aangestelde werkplaats worden uitgevoerd. Mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, mag de koper de herstelling laten uitvoeren in een andere werkplaats, tenzij deze garantie aangeboden wordt door de constructeur van het merk en op haar kosten.

5.7 De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden die bij onderhoudsbeurten voorgeschreven zijn door de constructeur. De garantie dekt niet de normale slijtage van het voertuig. De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik van het voertuig, aan nalatigheid of ongeval, of een gebrek aan onderhoud of aan een slecht onderhoud door de koper dan wel wanneer de gebruiksinstructies of handleiding niet worden nageleefd, noch wanneer het voertuig werd verbouwd of gebruikt werd – behoudens uitdrukkelijke specificatie op de bestelbon door de koper en aanvaard door de verkoper – in competitieverband of rally’s, noch wanneer het gebruikt werd als taxidienst of voor de bedoeling van post of spoedzendingen of welk andere commercieel gebruik, noch wanneer herstellingen of werken door derden werden uitgevoerd aan het voertuig. De tussenkomst onder garantie van de verkoper hangt af van het gebruik van het voertuig als goede huisvader en van het respecteren van de gebruiksaanwijzing van de constructeur.

5.8 De koper die zich wil beroepen op de garantie moet de verkoper verwittigen binnen de kortst mogelijke tijd vanaf het ogenblik waarop de koper de gebreken vaststelt of ze had moeten vaststellen, in elk geval binnen de 48 uur.

5.9 De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen.

5.10 De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het verkochte voertuig, wordt geregeld door het gemeen recht.

Risico en eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht vindt pas plaats op het ogenblik van de integrale betaling van de koopprijs aan de verkoper. De risico’s m.b.t. het voertuig en overige verkochte goederen zijn ten laste van de koper vanaf de levering ervan.

 1. Betaling

De totale prijs of het saldo ervan wordt via bankcheque of overschrijving betaald voorafgaandelijk aan de  levering of voorafgaandelijk aan de overeengekomen leveringsdatum, behoudens een uitdrukkelijke afwijkende bepaling.

De voertuigen of overige verkocht goederen of diensten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.  Behoudens afwijkende overeenkomst wordt pas geleverd na integrale betaling op rekening van de verkoper.

Bij laattijdige betaling van de factuur zal de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10 % per jaar verschuldigd zijn, meer een conventionele schadevergoeding van 10 % op de factuurprijs, met een minimum van €250,00.

 1. Overname van een voertuig

Wanneer de bestelbon melding maakt van de overname van een voertuig toebehorend aan de koper, dan is de overname afhankelijk van de levering van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige verkoop, evenals van het bewijs dat de koper de eigenaar is van het over te nemen voertuig en er vrij over kan beschikken. Tevens dient de koper aan te tonen dat alle verplichtingen m.b.t. een eventuele financiering werden nageleefd en dat het voertuig niet het voorwerp uitmaakt van enige vorm van beslag. De waarde van het over te nemen voertuig, overeengekomen bij de bestelling van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige overeenkomst, is definitief voor zover de staat van het voertuig op het ogenblik van de levering door koper, overeenstemt met de beschrijving ervan vermeld op de bestelbon of op een document dat integraal deel uitmaakt van deze bestelbon.

 1. Geschillen

In geval van een geschil verbinden de verkoper en de koper zich ertoe om alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen.

 1. toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Onderhavig verkoopcontract en garantieovereenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van de plaats van de zetel van garage van den branden bvba zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst.

11.     Herroepingsrecht en de voorwaarden en wijze van uitoefening in geval van  verkoop op afstand

Voor consumenten die ervoor kiezen om de goederen op afstand aan te kopen, wat impliceert dat partijen uitsluitend gebruik maken van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt afgesloten, zijn de specifieke algemene verkoops- en garantievoorwaarden voor de verkoop op afstand van voertuigen aan consumenten van toepassing.

U kunt het officiële herroepingsformulier hier terugvinden: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf De terugbetaling kosteloos zal gebeuren en met hetzelfde betaalmiddel als hetgeen tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ander betaalmiddel.

 1. Privacy policy

garage van den branden BVBA erkent het belang van de privésfeer. Meer info over de privacy policy kan de Consument vinden onder Privacy onderaan op de website of op volgende link https://garagevandenbranden/nl/privacy  De Consument accepteert deze policy.

 

2) De algemene verkoop- en garantievoorwaarden voor verkoop van tweedehandse voertuigen op afstand aan consumenten

De voormelde algemene verkoop- en garantievoorwaarden voor voertuigen en aanhorigheden vinden steeds toepassing, behoudens voor zover de navolgende specifieke voorwaarden voor de verkoop op afstand hiervan afwijken.

Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten tussen de consument en garage van den branden BVBA .

In het kader van deze algemene voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen;
 • Reservatie: de consument heeft de mogelijkheid om een voertuig via de webshop te reserveren. De effectieve aankoop en afhandeling van papieren gebeurt vervolgens in een fysieke showroom dan wel via communicatiemiddelen op afstand. De reservatiekost wordt teruggestort voor zover de consument  niet tot aankoop wenst over te gaan.
 • Consument: een gebruiker van de webshop die overgaat tot de reservatie en/of aankoop van een of meerdere artikelen en die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
 • garage van den branden BVBA, vennootschap met maatschappelijke zetel in 2845 Niel op de matenstraat 197 en geregistreerd in het handelsregister Antwerpen onder het nummer BE0411102727. Deze is de rechtspersoon die de producten of diensten op afstand aan de consument aanbiedt.
 • Levering: Overdracht van het Artikel aan de Consument. Deze levering zal altijd geschieden op een fysiek adres van een garagevandenbranden dealer, naar keuze van de consument, tenzij anders afgesproken.

 

De Algemene Voorwaarden regelen de veiligheid en de contractuele relatie van de transacties tussen de Consument en garage van den branden. Wanneer de Consument op de Webshop  voertuigen reserveert en/of voertuigen aankoopt, bevestigt hij de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben.  Deze voorwaarden zijn van toepassing de Consument de Webshop raadpleegt in of buiten België. Te lezen  via link

2. Correctheid van de gegevens

Via de Webshop verkoopt garage van den branden bvba nieuwe voertuigen, tweedehands voertuigen en oldtimers (hierna het “Artikel” of de “Artikelen” genoemd).

Informatie over de Artikelen, de prijsbepaling en algemene informatie over online shopping is onderhevig aan wijzigingen en verbeteringen. garage van den branden.be doet er alles aan om de communicatie zo correct en transparant te laten verlopen. Mocht er ergens toch informatie onjuist, onvolledig of verouderd zijn dan worden de nodige aanpassingen zo spoedig mogelijk doorgevoerd, zonder de Consumenten hiervan expliciet op de hoogte te brengen.

De vermelde technische specificaties van Artikelen en de weergegeven afbeeldingen zijn niet bindend, doch gelden slechts bij benadering en worden louter indicatief door garage van den branden meegedeeld. De vermelde kleuren van Artikelen worden steeds zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, doch zijn niet bindend en worden dan ook louter ter indicatie meegedeeld. Garage van den branden garandeert niet dat ieder beeldscherm van een pc, tablet of gsm de kleurschakering identiek weergeeft of bij de levering van het Artikel de kleurschakering niet kan afwijken.

3. Online bestellen

De Consument ontvangt nadat de reservatie is afgerond, van garage van den branden.be een e-mail met een orderbevestiging en het overzicht van de bestelling.

Bij deze e-mail ontvangt de Consument, naast een samenvatting van de Bestelling nogmaals onderhavige Algemene Voorwaarden.

De verkoop vindt pas plaats na ondertekening door de consument en overmaking van een bestelbon aan garage van den branden.be.

garage van den branden.be behoudt zich het recht voor om de Verkoop te annuleren in de volgende gevallen:

 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van een Consument;
 • Wanneer een Artikel niet langer voorradig of beschikbaar is;
 • Wanneer wordt vastgesteld dat er een ongeldig aanbod werd gedaan;
 • Bij overmacht.

5. Prijs

Alle prijzen in de Webshop zijn inclusief btw en inclusief wettelijke kit, afleveringskosten. De munteenheid is steeds EUR. Verkeersbelasting, belasting op inverkeersstelling, kost op een financiering, extra accessoires en alle vormen van verzekeringen zijn niet in de prijs inbegrepen.

In geval van een technische fout betreffende de voorstelling van de prijs, zal garage van den branden.be slechts gebonden zijn indien de voorgestelde prijs redelijk verwacht kon worden voor het betreffende Artikel. De Consument zal zo snel mogelijk worden geïnformeerd. De Consument kan in voormeld geval kosteloos de Bestelling annuleren binnen de 14 dagen nadat de Consument inzake de verkeerdelijke voorstelling werd geïnformeerd.

 

6. Betaling

Bestellingen dienen eerst volledig betaald te worden vooraleer de Artikelen opgehaald kunnen worden.

Is de betaling mislukt?

Dan wordt de Bestelling automatisch geannuleerd. Wenst de Consument de Artikelen toch te ontvangen, dan bestelt de Consument ze opnieuw en zorgt voor een correct doorgevoerde betaling.

Actiecodes en waardebonnen

Is de Consument in het bezit van een waardebon in de vorm van een betaalmiddel (bijv. cheque van 20 euro), dan kan de Consument deze enkel valideren in de fysieke showroom waar deze waardebon is uitgereikt en na controle op geldigheid en echtheid door garage van den branden.be BVBA. Deze waardebon wordt dan in mindering gebracht van het te betalen totaalbedrag. Er kan maximaal 1 door garage van den branden.be BVBA uitgeschreven waardebon per aangekochte wagen aanvaard worden.

Factuur

Bij elke aangekochte wagen krijgt de klant automatisch een factuur en kan die bij niet-ontvangst steeds opvragen. Indien de Consument een duplicaat, kan die garage van den branden.be contacteren op e-mail info@garagevandenbranden.be binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling

7. Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen

garage van den branden.be levert in artikelen in België. In België dienen de artikelen te worden afgehaald bij een officieel garage van den branden.be verkooppunt. Consumenten die in het buitenland wonen kunnen het artikel laten leveren in een garage van den branden.be verkooppunt naar keuze, of na afspraak met garage van den branden.be de wagen laten leveren op een ander adres, waarbij de Consument instaat voor de nodige transportkosten en eventuele taksen.

8. Levering

Artikelen gekocht via de garagevandenbranden.be worden alleen geleverd in een fysiek garage van den branden verkooppunt naar keuze van de klant tenzij anders overeengekomen

De Levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de Betaling. garage van den branden zal de Verkoop met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de Levering vertraging ondervindt, of indien een Verkoop niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat de Verkoop werd gesloten bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Verkoop zonder kosten voor beide partijen te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal garage van den branden.be het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Dit met aftrek van reeds gemaakte kosten voor het in verkeer brengen van de wagen (check-up, keuring, accessoires,...).

9. Beschadigd artikel of verkeerde levering

Het risico van beschadiging en/of vermissing van Artikelen berust tot het moment van Levering aan de Consument bij garage van den branden.be, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De Consument inspecteert bij ontvangst onmiddellijk de bestelde Artikelen op gebreken, beschadiging of verkeerde levering. Indien het geleverde Artikel niet conform is aan het bestelde Artikel, kan de Consument zich beroepen op het Herroepingsrecht, zoals bepaald hieronder in Artikel 10.

10. Herroepingsrecht en retourprocedure

Herroepingsrecht bij levering van producten:

De Consument heeft 14 kalenderdagen, volgend op ontvangst van het Artikel, tijd om gebruik te maken van het Herroepingsrecht zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument de Artikelen met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan garage van den branden retourneren, conform de door garage van den branden.be verstrekte instructies.

De uitoefening van het herroepingsrecht door de consument is slechts mogelijk onder de volgende strikte voorwaarden.

 • Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en hij zal het goed slechts gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden. Dit houdt een gebruik in van maximaal 100 kilometer voor wagens met meer dan 1000 kilometer op de kilometerteller, en maximaal 50 kilometer voor wagens met minder dan 1000 kilometer op de kilometerteller.
 • Bij terugzending van goederen zijn de kosten hiervan alsook alle bijkomende kosten ten laste van de consument. De consument draagt hierbij zelf alle lasten en taksen voor inschrijving, keuring, inverkeersstelling en verkeersbelasting.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Garage van den branden.be BVBA dat bedrag zo spoedig mogelijk, doch ten laatste binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

11. Overmacht

In geval van overmacht is garage van den branden.be niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid, ontstaan buiten de wil of de controle van garage van den branden.be, waardoor garage van den branden.be wordt verhinderd haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk na te komen, zoals daar zijn, zonder dat deze opsomming beperkend is: overstroming, brand, staking, lock-out, transportmoeilijkheden, terugroepacties van de constructeur van de wagen en de uitvaardiging van wetten.

Ingeval van overmacht heeft garage van den branden.be het recht om de termijn van Levering van de bestelde Artikelen te veranderen en indien de Levering van de Artikelen onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de Verkoop te annuleren, zonder gehouden te zijn tot het betalen van een schadevergoeding.

12. Garantie en beperking van aansprakelijkheid

Gebruik van de website

garage van den branden.be is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Website, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken of schade in de meest ruime zin van het woord die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de Webshop.

Wettelijke garantie

1 De bepalingen van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken of, indien de koper een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkopen van consumptiegoederen aan consumenten, geven wettelijke rechten aan de koper. Huidige garantie laat die rechten onverlet. De verkoper zoals op de bestelbon geïdentificeerd is enkel aansprakelijk voor de garantie, behoudens fabrieksgarantie. Deze is enkel van toepassing, onverminderd de bepalingen van artikel 5.6 hierna, indien het gebrek zich heeft voorgedaan op het grondgebied van de Europese Unie, met inbegrip van Zwitserland en de prinsdommen van Andorra, Liechtenstein of Monaco en indien het voertuig zich op Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik waarop de koper de tussenkomst eist van de verkoper in toepassing van de garantie. De huidige garantie wordt enkel afgesloten in het voordeel van de koper en is niet overdraagbaar.

2 De verkoper garandeert dat het voertuig in overeenstemming met de bestelling en gebruiksklaar is.

3 De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de levering het bestaan heeft gekend of had kunnen kennen, worden bij afwezigheid van protest van de koper beschouwd als zijnde aanvaard, enkel door het feit van de levering

4 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen dat, behoudens geschreven vermelding op de voorzijde van de bestelbon waarbij een langere garantieperiode aan de koper wordt toegekend, de tussenkomst van de verkoper voor wat de garantie betreft voor tweedehands en reeds ingeschreven voertuigen, beperkt is tot een duur van 12 maanden vanaf de levering. Voor nieuwe voertuigen en nog niet ingeschreven voertuigen bedraagt de garantietermijn 24 maanden vanaf levering. Voor elk verborgen gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden na de levering wordt de herstelling of de vervanging van het voertuig gedekt door volgende garantie: de koper heeft het recht van de verkoper de herstelling van het voertuig te eisen, tenzij een dergelijke herstelling technisch gezien onmogelijk zou zijn of buiten verhouding zou blijken ten opzichte van de waarde van het voertuig en de ernst van het gebrek, rekening houdende met de waardevermindering van de wagen in functie van het gebruik en de duurtijd ervan, en van de door de koper gemaakte km. Elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden vanaf de levering wordt, behoudens bewijs van het tegendeel door de verkoper, geacht reeds bestaan te hebben op het ogenblik van de levering. Na het verstrijken van deze eerste periode van zes maanden behoudt de koper zijn rechten op dezelfde garantie indien hij aantoont dat de verborgen gebreken die zich manifesteerden voor de garantie reeds op het tijdstip van de levering bestonden. In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.

5 Elke herstelling moet verricht worden binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper.

6 De onder garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper of in een door hem aangestelde werkplaats worden uitgevoerd. Mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, mag de koper de herstelling laten uitvoeren in een andere werkplaats, tenzij deze garantie aangeboden wordt door de constructeur van het merk en op haar kosten.

7 De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden die bij onderhoudsbeurten voorgeschreven zijn door de constructeur. De garantie dekt niet de normale slijtage van het voertuig. De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik van het voertuig, aan nalatigheid of ongeval, of een gebrek aan onderhoud of aan een slecht onderhoud door de koper dan wel wanneer de gebruiksinstructies of handleiding niet worden nageleefd, noch wanneer het voertuig werd verbouwd of gebruikt werd – behoudens uitdrukkelijke specificatie op de bestelbon door de koper en aanvaard door de verkoper – in competitieverband of rally’s, noch wanneer het gebruikt werd als taxidienst of voor de bedoeling van post of spoedzendingen of welk andere commercieel gebruik, noch wanneer herstellingen of werken door derden werden uitgevoerd aan het voertuig. De tussenkomst onder garantie van de verkoper hangt af van het gebruik van het voertuig als goede huisvader en van het respecteren van de gebruiksaanwijzing van de constructeur.

8 De koper die zich wil beroepen op de garantie moet de verkoper verwittigen binnen de kortst mogelijke tijd vanaf het ogenblik waarop de koper de gebreken vaststelt of ze had moeten vaststellen, in elk geval binnen de 48 uur.

9 De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen.

10 De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het verkochte voertuig, wordt geregeld door het gemeen recht.

Gebruik van de Artikelen

garage van den branden.be is niet verantwoordelijk voor het verlies of materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Consument of een derde zou lijden bij het gebruik van de Artikelen.

Levering en andere uitsluitingen

garage van den branden.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting van garage van den branden.be uit, noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.

De volledige aansprakelijkheid van garage van den branden.be zal nooit de aankoopprijs van het Artikel in kwestie overschrijden.

13. Verwijzingen naar andere websites

De verwijzing naar andere websites via de Webshop is louter informatief. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van garage van den branden.be kan informatie vermeld op de Webshop elders worden gebruikt.

14. Intellectueel eigendomsrecht

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot: handelsmerken en auteursrechten op www.garage van den branden.be zijn het exclusief bezit van garage van den branden.be. Ieder gebruik van www.garage van den branden.be of de inhoud ervan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande toestemming van garage van den branden

Informatie en suggesties die worden meegedeeld kunnen door garage van den branden.be vrijblijvend en zonder tegemoetkoming worden aangewend en verwerkt voor verdere optimalisatie van de Webshop.

15. Privacy policy

garage van den branden.be erkent het belang van de privésfeer. Meer info over de privacy policy kan de Consument vinden onder Privacy onderaan op de website of op volgende link http://garage van den branden.be/nl/privacy De Consument accepteert deze policy.

16. Wetgeving

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement waar garage van den branden.be bvba of de partner van garage van den branden.be waar het goed is aangekocht/geleverd is gevestigd. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups...).

Mocht een van de huidige artikels nietig verklaard worden of niet van toepassing zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

17. Klachten

Als de Consument een klacht heeft over een Artikel, contacteert deze garage van den branden.be via telefoon dan wel info@garagevandenbranden.be  De Consument geeft, zo gedetailleerd mogelijk, aan wat de inhoud van de klacht is en voegt (indien nodig) een foto toe van het (beschadigde) artikel. garage van den branden.be bekijkt de klacht zo snel mogelijk en contacteert de Consument verder.

 

18. Conclusie

Deze voorwaarden vervangen iedere vroegere voorwaarden.

Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot de Webshop neemt de Consument contact op via e-mail info@garage van den branden.be

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op  22/10/2019